សួស្តី, N/A

លោកអ្នកអាចមើលវីដេអូរាប់ពាន់វីដេអូ ដោយចំនាយត្រឹមតែ៥សេនក្នុងមួយថ្ងៃ ចុះឈ្មោះ

Lyrebird displays unbelievable mimicry skills

This video show a Lyrebird's unbelievable mimicry skills have been captured on camera

បញ្ចេញមតិ
  • 0xxx 07:34 12/05/2021
    e
  • 0xxx 13:35 07/05/2021
    e
  • 0xxx 12:30 07/05/2021
    e
ត្រឡប់ទៅខាងលើវិញ