សួស្តី, N/A

លោកអ្នកអាចមើលវីដេអូរាប់ពាន់វីដេអូ ដោយចំនាយត្រឹមតែ៥សេនក្នុងមួយថ្ងៃ ចុះឈ្មោះ

Lyrebird displays unbelievable mimicry skills

This video show a Lyrebird's unbelievable mimicry skills have been captured on camera

បញ្ចេញមតិ
  • 0xxx 00:14 07/05/2022
    e
  • 0xxx 01:07 22/08/2021
    e
  • 0xxx 00:57 22/08/2021
    e
បង្ហាញបន្ថែមទៀត
ត្រឡប់ទៅខាងលើវិញ