សួស្តី, N/A

លោកអ្នកអាចមើលវីដេអូរាប់ពាន់វីដេអូ ដោយចំនាយត្រឹមតែ៥សេនក្នុងមួយថ្ងៃ ចុះឈ្មោះ

Killer shark comes alive at fishmongers

Terrified customers screamed with fear when a North London fish shop was attacked by a shark

ត្រឡប់ទៅខាងលើវិញ